Opus 193/2007, 1/I, Bradford, UK

Bradford, Portativ 4′, UK
Opus 193/2007, 1/I